CinnostHlava

Odborné činnosti

 • Skúmanie vplyvov vodohospodárskych stavieb na životné prostredie

 • Ekologický monitoring povrchových tokov - ichtyologické analýzy

 • Poradenská činnosť pri chove a love rýb

 • Návrhy nápravných opatrení na zmiernenie negatív na vodný ekosystém

 • Základné ichtyologické výskumy štruktúry rybích spoločenstiev
 • Organizovanie odborných podujatí v odbore

 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v oblasti rybárstva a ichtyológie

 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

 • Počítačové služby, štatistické spracovanie údajov

 • Ichtyologické štúdie rybích spoločenstiev pre potreby posudzovania EIA

 • Vypracovanie a revízie zarybňovacích plánov povrchových vôd SR
 • Fotografické služby

 • Publikačná činnosť