ichtyológia

Vlastné práce

Vlastné projekty
Ľubochňa=Vplyv malej vodnej elektrárne na ichtyofaunu potoka Ľubochnianka.,1997. MVE - perspektívy v SR - negatíva na riečne ekosystémy., 2009.
Vývoj rybích spoločenstiev biokoridoru vodného diela Žilina.,2001. Revitalizácia rieky Hron.,2007.
ICHTYOFAUNA STREDNÉHO TOKU HRONA v úseku Žiar nad Hronom Ichtyologický výskum tokov pre hodnotenie kvality vôd podľa RSV., 2008.
Návrhy slovenskej databázy rýb (2006-2008) Optimalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa., 2003.

Monitoring účinnosti rybovodu na Hrone pri MVE Šalková (2014-2016) = záverečná správa

 
Monitoring účinnosti rybovodu na Hrone pri MVE Šalková (2014-2016) = súhrn, štatistické zhodnotenie