Úvod 

                                                       

V novom roku 2018 želáme všetkým priateľom rýb veľa šťastia; bude nám cťou s vami spolupracovať

 

Panta rei - všetko plynie, zhodnotil Platón výrok antického filozofa Herakleita že:

  •  vstupujeme i nevstupujeme do tých istých riek, sme to my i nie sme to my, lebo sa nedá dva razy vstúpiť do tej istej rieky.

A súčasnosť dáva za pravdu týmto priekopníkom ľudského poznania. Za viac ako 4 desaťročia prekonali slovenské toky obrovské zmeny - znečisťovanie, regulácie korýt, ťažba štrku, odbery vody, výstavba MVE a napokon premnožení kormorány a vydry, či volavky.

V drvivej väčšine to spôsobil človek svojim koristníckym prístupom k vodným zdrojom, preto na jeho pleciach spočíva náprava.

Niečo bolo aj pozitívne, napr. odstránenie permanentného a celoplošného znečisťovania tokov, ale obrovská práca na nás ešte len čaká pri realizácii komplexu revitalizačných opatrení, z ktorých je najdôležitejšie spriechodnenie priečnych prekážok v korytách riek.  

 

Naša firma vznikla za účelom ochrany povrchových vôd a rybích spoločenstiev tu žijúcich. Svoju odbornosť zakladáme na vaše 40-ročných skúsenostiach profesionálnej práce na úseku rybárstva, spojenej s výskumom ichtyofauny Slovenska.

Konateľ a zároveň majiteľ firmy RNDr. Vladimír Mužík je slovenským ichtyológom s celoštátnym pôsobením v oblasti vodných ekosystémov, vekových a rastových štúdií, pôsobiaci od r. 1974 v danom obore najskôr v Slovenskom rybárskom zväze Žilina, potom v SAŽP Banská Bystrica a teraz v tejto firme.

Od r. 2007 sa zúčastňujeme ichtyologického monitoringu rybích spoločenstiev vybraných typov tokov Slovenska pre potreby Rámcovej smernice 2000 o vodách.

V poslednom období prebiehali výskumy štruktúry ichtyofauny v oblasti výstavby Malých vodných elektrární, špecifikácia ich vplyvov a návrhy nápravných opatrení.

Do popredia v rámci celoeurópskeho trendu sa dostáva monitoring účinnosti vybudovaných rybovodov pri vodných dielach a ich celkové pôsobenie na vodné ekosystémy aplikáciou najmodernejších metodík (telemetria, bioskenery, kamerové systémy). To isté platí aj pre rehabilitáciu slovenských tokov spriechodňovaním trvalých bariér výstavbou funkčných rybovodov a kontrolou ich účinnosti.


 

Kontaktné informácie

Telefon:

00421 915 751203

 

Poštová adresa:

RNDr. Vladimír Mužík

Tulská 12, 97404 Banská Bystrica

 

Elektronická pošta:

vlado.muzik@gmail.com

 

Webmaster:

vlado.muzik@gmail.com

 

 

Bankové spojenie:

FIO-bank, č.ú.:

SK21 8330 0000 0028 0099 8875

FIOZSKBAXX

 

Fish Consulting,  s.r.o.

Tulská 12

97404 Banská Bystrica

 

IČO: 44938063

DIČ: 2022884259